Naslagwerk

Onderzoeken, factsheets & publicaties

Onderzoeken, factsheets & publicaties

Hieronder is een aantal interessante publicaties te vinden rondom de thema’s Online Jongerenwerk, Polarisatie & Hate Speech.

Tips en toevoegingen zijn altijd welkom.

Direct tips dooorgeven


Factsheet Online radicaal en extremistisch gedrag

Hoewel het online bereik van bekende fysieke (offline) radicaal- en extreemrechtse groepen
relatief klein is en de geweldsdreiging al jaren gering is, is er wel een voortzetting zichtbaar van
een eerder waargenomen ‘dreigcultuur’. Racistische en de humaniserende berichten worden
niet vanuit grote kanalen verspreid, maar eerder bottom-up door een netwerk van individuele
gebruikers gedeeld. Deze toegenomen racistische commentaren en hate speech dragen bij
aan verdere polarisatie en ondermijning van de sociale cohesie, met name wanneer het gaat
om dehumanisering en het vergroten van de vijandigheid ten aanzien van groepen met een
migratieachtergrond.
Het online landschap is voortdurend in beweging. De informatie in de factsheet is een
momentopname van september 2020.

Bekijk publicatie


Rapportage: Theorieën en aanpakken van polarisatie

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft een verkenning uitgevoerd naar welke wetenschappelijke theorieën en praktijkaanpakken (met name) op lokaal niveau (wijken, gemeenten) en in de sociale sector toepasbaar zijn voor preventie van en omgaan met ongewenste polarisatie langs etnische en religieuze lijnen. Dit heeft geresulteerd in een uitgebreid overzicht van theorieën en aanpakken, die nog niet eerder op deze wijze bij elkaar waren gebracht. In deze verkorte rapportage beschrijven we de belangrijkste bevindingenen conclusies.
Welke theorie of aanpak is in welke situatie bruikbaar en waarom? Omdat situaties waarin
polarisatie optreedt vaak complex zijn en er meerdere groepen bij zijn betrokken, hebben we ook bekeken of en hoe theorieën en praktijkaanpakken elkaar kunnen aanvullen of gecombineerd kunnen worden.

Bekijk publicatie


Brochure: Jongerenwerk in de online leefwereld van jongeren

Samen met Lectoraat Youth Spot – Jongeren- werk (HvA) hebben 28 jongerenwerkers van 14 jongerenwerkaanbieders van mei tot november 2020 behoeften verzameld van 175 jongeren3 en 140 betrokken stakeholders van het jongerenwerk. 
In deze brochure van de HvA lees je wat de zes ontwikkelingsbehoeftes van jongeren in hun online leefwereld zijn. Daarnaast worden drie methodieken beschreven waarmee jongerenwerkers door in te spelen op deze ontwikkelingsbehoeftes bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van jongeren.

Bekijk publicatie


Sociaal werk in de digitale samenleving

De uitgave biedt een oriëntatie op de digitale samenleving, de beroepscontext en de rol van het sociaal werk in de digitale samenleving. Aan de hand van het model ‘Digitaal Sociaal Werk’ wordt op drie niveaus (micro, meso en macro) kennis aangereikt over verschillende thema’s die spelen in de samenleving. Aan de hand van de kerntaken van het sociaal werk, wordt inzichtelijk gemaakt welke rol je als sociaal werker aan moet nemen in de digitale samenleving en welke interventies daarbij relevant zijn.

Bestel het boek

error: Content is protected !!